HÅLLBARHET

Så här jobbar bolagen i Intoit Travel Group med Klimat och Socialt Ansvar

Sedan 2017 är vår interna verksamhet helt klimatneutral och från januari 2019 ingår alltid klimatkompensation till 100% för alla våra kunders resor.

Intoit Travel Group och dess bolag överlämnar inte åt sina kunder att ta ansvar för klimat och miljö. När kunder köper en resa, event eller annan tjänst av ett bolag i Intoit Travel Group så är alltid klimatkompensation inkluderad i priset.
 
Vårt miljöarbete handlar om att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet, i såväl miljöfrågor som i samhällsfrågor men också att stötta projekt i de områden som vi jobbar med. Vårt huvudfokus är att kompensera den CO2 som våra bolag och dess verksamhet ger upphov till. Det gör vi genom att klimatkompensera inte bara alla flygresor utan också för den CO2 som hotell, landtransporter och måltider ger upphov till.
 
Vår samarbetspartner i detta är Southpole.

Investering i rent samvete eller i klimatnytta?

Investeringen som det innebär att klimatkompensera har vi på Intoit valt för att det är oerhört viktigt och bråttom att bromsa den globala uppvärmningen.
 
Vi köper oss inte ett rent samvete genom klimatkompenseringen utan gör något konkret. Devisen att ingen kan göra allt men alla kan göra något är ju så sann.
 
Vi ser det som en självpåtagen klimatskatt där vi själva kan styra och därmed försäkra oss om att vi eliminerar minstsamma mängd CO2 som våra resor ger upphov till. Det känns värdefullt och rätt.

Hur har vi gjort?

Vi har listat allt i vårt bolag som bidrar till CO2 utsläpp. Allt från våra tjänsteresor med flyg, bil, tåg, buss, båt till all el på kontoret, uppvärmning, pappersförbrukning, toner mm.

Det här har vi sedan låtit vår samarbetspartner i klimatfrågor, Southpole, räkna om till hur många kilo CO2 vi orsakat.

För att vara på den säkra sidan så har vi på denna uträkning lagt till ytterligare 10%. Därefter har vi valt att klimatkompensera i tre projekt som beskrivs längre ner. De är noga certifierade (Gold Standard) vilket innebär att tack vare vår investering så minskas mängden CO2 med samma mängd som vi släpper ut. Certifieringen säkerställer bl. a att de här åtgärderna inte hade skett utan vår investering.

Vad gör vi då rent konkret?

Vi klimatkompenserar alla våra egna och våra kunders resor och landarrangemang till 100%.
 
Vi stöttar WWF, varje år sedan 2007.
 
Vi utbildar oss själva och skapar medvetenhet om vad vi kan göra för att bidra till en mer hållbar värld.
 
Vi deltar i eller bidrar till ett antal projekt som ligger i linje med FNs globala mål.
 
Intoits dotterbolag har också ett eller flera ytterligare initiativ som strävar efter ett mer välmående klimat på just sina destinationer.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål.

Målen ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga ochtrygga samhällen

Våra hållbarhetsprojekt

Kariba Redd

Räddar skogar, skyddar skogsliv och förbättrar liv

Kariba REDD+ är ett projekt i Zimbabwe vars syfte är att bevara och skydda skog på ett hållbart sätt. Projektet, som är ett av de största REDD+ registrerade projekten i världen, har sedan starten år 2011 skyddat nästan 785 000 hektar från avskogning. Detta förhindrar att, igenomsnitt, 3.5 miljoner ton koldioxid släpps ut i atmosfären varje år. Projektet har ett starktsocialt fokus och bidrar både till regional hållbar utveckling och till flera av FN:s globalahållbarhetsmålen 1,2,3,4,6, 8, 9, 13, 15 & 17.

Karibaprojektet skyddar de majestätiska skogarna som går längs gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Dessa skogar bildar en korridor för vilda djur då de binder samman fyra nationalparker med åtta safarireservat. Genom projektet får invånare i området utbildning inom bland annat hållbart jordbruk, biodling, brandhantering och ekoturism vilket leder till ökade jobbmöjligheter och ökad inkomst. Projektet har även bidragit till utbyggnad av hälsokliniker, utökad infrastruktur och utbildning och skolstöd.

Xe Namnoy Hydropower

Producera ren energi, minska utsläppen och stimulera den lokala ekonomin.

Xe Nanom är ett vattenkraft projekt i Lao PDR och ligger vid floderna Xe NamNoy och Xe Katam, i södra delen av Laos, och utnyttjar energin från strömmande vatten för att generera elektricitet. Projektet omfattar byggandet av två turbiner, vilket ger en total installerad kapacitet på 15 MW och levererar över 83,000 MWh i snitt till det till elnätet som är anslutet i Thailand. Detta bidrar till att tillgodose det inhemska elbehovet och även till att öka nettoexporten av el och minska nettoimporten av el från Thailand, där elnätet domineras av värmekraftverk.

Projektet stöder den lokala ekonomin genom att skapa arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter för lokalbefolkningen. I linje med bybornas önskemål har projektutvecklaren dessutom byggt ett tempel samt förbättrat vattenförsörjningen. Projektet bidrar både till regional hållbar utveckling och till flera av FN:s globala hållbarhetsmålen 6,7, 8 och 13.

Musi River Hydro

Förnybar vattenkraft för ön Sumatra 

Musi River Hydro är ett vattenkraft projekt i Sumatra, Indonesiens största ö, täcks av täta tropiska skogar som är hem för otaliga växt- och djurarter. Vattenkraftsanläggningen är byggd på de övre stranden av Musi-floden nära Sumatras hamnstad Bengkulu. Genom att utnyttja den kinetiska energin i kraftfullt rinnande vatten har Musi River Hydro-anläggningen en total installerad kapacitet på 210 MW och levererar över 765 000 MWh till Sumatras nät varje år – det räcker för försörja över 700 000 indonesier i genomsnitt med el varje år.

Musi projekt bidrar till tillgången av förnybar och främjar ekonomisk hållbarhet genom att skapa till arbetstillfällen till lokalbefolkningen. En del av projektintäkterna återinvesteras i lokalsamhället som i att bygga ett barnhem, bygga nya vägar, broar och en traditionell marknadsplats – vilket ger lokala jordbrukare bättre tillgång till sina risfält och möjlighet att uppnå ytterligare inkomster. Ett återbeskognings program har upprättats i det omgivande upptagningsområdet för att skydda det naturliga landskapet. Projeket bidrar både till regional hållbar utveckling och till flera av FN:s globala hållbarhetsmålen 7,8,9, 12, 13, och 15.

En reflektion på vad som händer när vi inte reser

Ekonomi / sysselsättning påverkas. Drygt 10% av den Globala BNPn skapas inom turism.

Natur och djur skyddas inte. Detta blev tyvärr väldigt tydligt under Covid.

Det investeras mindre i kultur och konst.Turism utgör en viktig och ibland vital inkomstkälla for att museer, världsarv, kulturskatter, artister, konstnärer ska kunna finnas kvar.

Det blir mindre förståelse för andra kulturer när vi inte upplever dem i deras hemmiljö .

Bevarande av lokala kulturer blir mindre intressant när ingen visar intresse för det särpräglade.

Diktaturer blir mer isolerade och medborgare tappar kontakten  med omvärlden