HÅLLBARHET

Så här jobbar bolagen i Intoit Travel Group med Klimat och Socialt Ansvar

Sedan 2017 är vår interna verksamhet helt klimatneutral och från januari 2019 ingår alltid klimatkompensation till 100% för alla våra kunders resor.

Intoit Travel Group och dess bolag överlämnar inte åt sina kunder att ta ansvar för klimat och miljö. När kunder köper en resa, event eller annan tjänst av ett bolag i Intoit Travel Group så är alltid klimatkompensation inkluderad i priset.
 
Vårt miljöarbete handlar om att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet, i såväl miljöfrågor som i samhällsfrågor men också att stötta projekt i de områden som vi jobbar med. Vårt huvudfokus är att kompensera den CO2 som våra bolag och dess verksamhet ger upphov till. Det gör vi genom att klimatkompensera inte bara alla flygresor utan också för den CO2 som hotell, landtransporter och måltider ger upphov till.
 
Vår samarbetspartner i detta är Southpole.

Investering i rent samvete eller i klimatnytta?

Investeringen som det innebär att klimatkompensera har vi på Intoit valt för att det är oerhört viktigt och bråttom att bromsa den globala uppvärmningen.
 
Vi köper oss inte ett rent samvete genom klimatkompenseringen utan gör något konkret. Devisen att ingen kan göra allt men alla kan göra något är ju så sann.
 
Vi ser det som en självpåtagen klimatskatt där vi själva kan styra och därmed försäkra oss om att vi eliminerar minstsamma mängd CO2 som våra resor ger upphov till. Det känns värdefullt och rätt.

Hur har vi gjort?

Vi har listat allt i vårt bolag som bidrar till CO2 utsläpp. Allt från våra tjänsteresor med flyg, bil, tåg, buss, båt till all el på kontoret, uppvärmning, pappersförbrukning, toner mm.

Det här har vi sedan låtit vår samarbetspartner i klimatfrågor, Southpole, räkna om till hur många kilo CO2 vi orsakat.

För att vara på den säkra sidan så har vi på denna uträkning lagt till ytterligare 10%. Därefter har vi valt att klimatkompensera i tre projekt som beskrivs längre ner. De är noga certifierade (Gold Standard) vilket innebär att tack vare vår investering så minskas mängden CO2 med samma mängd som vi släpper ut. Certifieringen säkerställer bl. a att de här åtgärderna inte hade skett utan vår investering.

Vad gör vi då rent konkret?

Vi klimatkompenserar alla våra egna och våra kunders resor och landarrangemang till 100%.
 
Vi stöttar WWF, varje år sedan 2007.
 
Vi utbildar oss själva och skapar medvetenhet om vad vi kan göra för att bidra till en mer hållbar värld.
 
Vi deltar i eller bidrar till ett antal projekt som ligger i linje med FNs globala mål.
 
Intoits dotterbolag har också ett eller flera ytterligare initiativ som strävar efter ett mer välmående klimat på just sina destinationer.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål.

Målen ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga ochtrygga samhällen

Våra hållbarhetsprojekt

Small Scale Renewables

Trots att nästan 40% av Sri Lankas el kom från vattenkraft under 2017, så är landet fortfarande starkt beroende av fossila bränslen,och andelen kolbaserat bränsle i elproduktionen fortsätter att öka. Det stora beroendet av fossila bränslen fick allvarligakonsekvenser under 2022, då Sri Lanka drabbades av den värsta ekonomiska krisen på 70 år. Övergången till rena förnybaraenergikällor, i synnerhet solenergi, är avgörande för att framtidssäkra landets ekonomi och utrota energifattigdomen, som förnärvarande är utbredd i hela landet.

Sri Lanka har en stor potential för att producera förnybar energi, bland annat genom vind- och solkraft, vilket skulle kunna tillgodose landets energibehov. De flesta småskaliga sol- och vindkraftsprojekt är dock inte attraktiva för investerare på grund av lågavkastning. Tack vare frivillig klimatfinansiering möjliggörs småskaliga förnybara energiprojekt på Sri Lanka. Genom detta projektet har flera sol- och vindkraftsparker byggts vilket exporterar el till det nationella elnätet varje år, ersätter fossila bränslen och minskarde utsläpp som släpps ut när de annars förbränns.

Förutom minskade utsläpp bidrar projektet till ett mer resilient elnät och hållbar ekonomisk tillväxt på Sri Lanka. Projektet har skapat arbetstillfällen för lokala arbetstagare under parkernas bygg- och driftsfaser, samt permanent arbetskraft som erbjuder utbildningför kompensutveckling, vilket ökar kunskapen om förnybar teknik. En viktig social fördel som projekt bidrar med är den ökade stabila elförsörjningen till fattiga och utsatta samhällen på landsbygden. Genom en tryggad elförsörjning säkerställs det dagligabehovet av matlagning, belysning och uppvärmning.

Projektet bidrar till följande FN´s globala hållbarhetsmål: 4, 7, 8 & 13

Xe Namnoy Hydropower

Elproduktionen i Laos är inte tillräcklig och importerad el från utsläppsintensiva värmekraftverk från Thailand behöver användas. Detta projekt syftar till att öka Laos energimässigs självförsörjning vilket minskar behovet av importerad el.

Vattenkraftsprojektet ligger vid floderna Xe Nam Noy och Xe Katam, i den södra delen av Demokratiska folkrepubliken Laos, och nyttjar energin i strömmande vatten för att generera elektricitet. Projektet omfattar byggandet av 2 turbiner, vilket ger en totalinstallerad kapacitet på 15 MW.

Utöver att bidra till att tillgodose den inhemska efterfrågan på el, minskar även behovet av importerad el från Thailand, där elnätetdomineras av värmekraftverk. Genom att ersätta en del av den el som genereras av värmekraftverk minskar projektet de skadligautsläppen av växthusgaser. Projektet stöder den lokala ekonomin genom att skapa arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter förlokalbefolkningen. I linje med bybornas önskemål har projektutvecklaren också byggt ett tempel och förbättrat vattenförsörjningen iområdet.

Projektet bidrar till följande FN´s globala hållbarhetsmål: 6, 7, 8 & 13

Musi River Hydro

Sumatra, Indonesiens största ö, är täckt av täta tropiska skogar som är hem för otaliga växt- och djurarter. Den bördiga jorden äridealisk för odling av ris och andra råvaror som kaffe, kakao, kanel och palmsocker. Trots detta begränsas nya ekonomiskamöjligheter av en outvecklad infrastruktur och begränsad tillgång till elektricitet. Det växande energibehovet hotar även Sumatras unika ekosystem.

Det nätanslutna vattenkraftverket är byggt vid floden Musi nära Sumatras hamnstad Bengkulu. Genom att nyttja rörelseenergin i det kraftigt strömmande vattnet har Musi River Hydro en total installerad kapacitet på 210 MW och levererar över 765 000 MWh tillSumatras elnät varje år. Detta är tillräckligt för att tillgodose elbehovet hos över 700 000 indonesier i genomsnitt varje år.

Projektet bidrar till en hållbar utveckling på Sumatras landsbygd, genom att t.ex. bidra till ökad tillgång till el samt skapa lokala arbetstillfällen med möjligheter till kompetensutveckling för lokalbefolkningen. En del av projektintäkterna återinvesteras ilokalsamhället och det har byggs ett barnhem, nya vägar, broar och en marknadsplats – vilket ger lokala bönder bättre tillgång att skaffa sig ytterligare inkomster. Ett program för återplantering av skog har också inrättats i det omgivande avrinningsområdet för att på så sätt skydda det naturligalandskapet.

Projektet bidrar till följande FN´s globala hållbarhetsmål: 7, 8, 9, 12, 13, & 15

Wastewater to Energy

För bara några år sedan levde invånarna i en thailändsk by i Huai Phueng-distriktet bland illaluktande avloppsvattenlaguner från en lokal stärkelsefabrik. För att ta hand om sitt överblivna avloppsvatten behandlade stärkelsefabriken avloppsvatten genom enserie kaskadformade öppna laguner. På grund av kombinationen av atmosfärisk temperatur, vattentemperatur och den storamängden avloppsvatten utvecklades en anaerob miljö i dammarna, vilket ledde till utsläpp av stora mängder metan – en växthusgassom är 25 gånger mer potent än CO2.

Projektet ligger i östra Thailand och omfattar rening av avloppsvatten från stärkelsefabriken i Huai Phueng-distriktet. I stället för attanvända öppna laguner för att rena avloppsvattnet har fabriken infört maskiner som kallas biodigesters, som återvinner metan frånfabriken och omvandlar det till biogas som kan återanvändas som energi i fabriken.

Projektet förhindrar inte bara utsläpp av växthusgaser från avloppsvatten – det ersätter dessutom fossil energi som förbrukas avfabriken, vilket minskar de globala utsläppen från flera håll. Lokala föroreningar minimeras, vilket har en positiv effekt på de lokala samhällenas försörjningsmöjligheter. Nya arbetstillfällen har skapats där det ingår kostnadsfria årliga medicinska kontroller för de anställda. Dessutom möjliggör projektetx och dess intäkter, stöd till social verksamhet och utbildning, t.ex. stipendier för lokalastudenter.

Projektet bidrar till följande FN´s globala hållbarhetsmål: 6, 7, 8 & 13

Community Safe Water

Ambanja-distriktet på Madagaskar kännetecknas av brist på tillgång till rent dricksvatten och endast 5% av befolkningen har direkt tillgång till detta. I projektområdet hämtas det mesta av vattnet från handgrävda brunnar. Eftersom grundvattennivån ligger mycketnära markytan, särskilt under regnperioden, är det vanligt med mikrobiologisk kontaminering.

Projektet syftar till att förbättra de hygieniska, sociala och ekonomiska förhållandena för lokalbefolkningen inom projektområdet.Detta görs genom att bygga soldrivna vattensystem för att säkerställa tillgången till rent dricksvatten för hushållsbruk i två byar (Ambatoaranana och Ankatafa).

Genom projektet implementeras lösningar som ger ökad tillgång till rent vatten samtidigt som koldioxidutsläpp reduceras dåförbrukningen av trä, som används för vattenkokning i reningssyfte, minskar. Genom att tillgången till rent vatten ökar, bidrar projektet även till att minska antalet vattenburna sjukdomar.

Projektet bidrar till följande FN´s globala hållbarhetsmål: 3, 5, 6, 12 & 13

En reflektion på vad som händer när vi inte reser

Ekonomi / sysselsättning påverkas. Drygt 10% av den Globala BNPn skapas inom turism.

Natur och djur skyddas inte. Detta blev tyvärr väldigt tydligt under Covid.

Det investeras mindre i kultur och konst.Turism utgör en viktig och ibland vital inkomstkälla for att museer, världsarv, kulturskatter, artister, konstnärer ska kunna finnas kvar.

Det blir mindre förståelse för andra kulturer när vi inte upplever dem i deras hemmiljö .

Bevarande av lokala kulturer blir mindre intressant när ingen visar intresse för det särpräglade.

Diktaturer blir mer isolerade och medborgare tappar kontakten  med omvärlden